Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

reebellioous
Nie oczekuję, że 2015 będzie najszczęśliwszym rokiem mojego życia. 
Chciałabym jedynie po upływie tych 365 dni mieć więcej wspomnień wywołujących uśmiech na twarzy niż powodujących łzy.
— eternaljourney
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaLusia Lusia
reebellioous
0027 c486 500
Reposted frombeinthe beinthe viaLusia Lusia
reebellioous
0862 aff3
Reposted fromnexxt nexxt viaLusia Lusia
reebellioous
9293 06ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
reebellioous
9726 1d41
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLusia Lusia
reebellioous
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaLusia Lusia
reebellioous
2489 3fc5
Reposted fromjustMeee justMeee viaweightless weightless
reebellioous
Reposted fromweightless weightless
reebellioous
style | tumblr
Reposted fromweightless weightless viaLusia Lusia
3825 99fc 500
Reposted fromget-fit get-fit viaLusia Lusia
reebellioous
3039 601f 500
Reposted fromescape-artist escape-artist viarajska rajska
reebellioous
5723 df94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainpassing inpassing
reebellioous
Pensamento livre. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
reebellioous
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted frombyheart byheart viacytaty cytaty
reebellioous
1704 75f5
Reposted fromretaliate retaliate viaswinka swinka
reebellioous
Reposted fromFlau Flau viaswinka swinka
7329 fa9f
Reposted fromkuuderekitten kuuderekitten viaswinka swinka
reebellioous
Lauryn @lolamyers "sometimes w...instagram photo | websta (webstagram)
Reposted fromweightless weightless viaswinka swinka
reebellioous
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F.Kafka
reebellioous
7472 b031 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viainpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl